Selectieleidraad – Overheidsopdracht voor werken - 2018/07: Woonproject deel van Ecowijk Gantoise

Voor de realisatie van een deel van Ecowijk Gantoise gaat sogent op zoek naar een Private Partner.

Situering

Sogent wil op de legendarische sportsite Gantoise in Gent (Gentbrugge) een ecowijk, genoemd “Ecowijk Gantoise”, creëren.

Ecowijk Gantoise” is een stadsontwikkelingsproject van ecologisch, duurzaam en innovatief wonen in een wijkpark.

Project

Het Project omvat de realisatie van circa 150 woningen en buurtgerichte functies met aansluitend toekomstig openbaar domein met focus op de ecologische, duurzame en innovatieve ambities van sogent als grondeigenaar.

De doelstelling is om een autonome, met de andere deelprojecten van “Ecowijk Gantoise” gerijmde, woonontwikkeling te laten realiseren.

Er wordt aan de Private Partner gevraagd om een Project te ontwerpen, te financieren, te realiseren en uit te geven voor eigen rekening en op eigen risico.

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis van artikel 38, § 1, 1°, a), b) en c) Wet Overheidsopdrachten. De mededingingsprocedure met onderhandeling verloopt in twee fasen. In de huidige eerste fase, de Selectiefase, worden valabele Kandidaten, desgevallend de meest valabele Kandidaten geselecteerd.

Aanvraag tot deelneming

De Kandidaat stelt in zijn Aanvraag tot deelneming een team voor, waarin 3 basisdisciplines verplicht aanwezig zijn, met name:

  • Projectontwikkeling:
  • Architectuur:
  • Duurzame bouwtechnieken

De jaarlijkse omzet van de voorbije drie jaarrekeningen moet minstens 25.000.000,00 euro bedragen. De Kandidaat moet bovendien voldoen aan minimale ratio’s inzake financiële solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De bekwaamheid van de Kandidaat in de hoger genoemde basisdisciplines wordt aangetoond door middel van de voor te leggen referenties van de Kandidaat.

Tijdstip voor dewelke aanvragen tot deelneming worden ingediend: 25 juni 2018 om 12 u.

De Selectieleidraad kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Peter Ghys
peter.ghys@sogent.be
09 269 69 53