Bestek 2021/01 - Erfpachtbestek voor de renovatie van 6 panden verspreid in Gent - rectificatie

Voor het project Krottenbestrijding gaat sogent voor 6 panden op zoek naar een erfpachter, die er renovatiewerken uitvoert en de gerenoveerde panden verhuurt (meer info over het project vind je ook hier).

De opdracht, bestek 2021/01, betreft een openbare procedure. Finaliteit van bestek 2021/01is de renovatie van 6 verkrotte panden verspreid in Gent. Bedoeling is om zo van die 6 op heden verkrotte panden 7 verhuurbare woonentiteiten te maken. Deze 6 panden zijn onderverdeeld in 3 percelen:

  • perceel 1: Vredestraat 50/ Vredestraat 52 + Fazantstraat 10
  • perceel 2: Jan Delvinlaan 120 + Fonteineplein 28
  • perceel 3: Huidevetterken 27 + Landbouwersstraat 49

Elk perceel omvat telkens 2 panden (en minstens 2 wooneenheden) en is telkens een combinatie van een eerder groot pand met een eerder klein pand. De inschrijver kan kiezen of hij voor 1, voor 2 (eender welke combinatie) of voor alle percelen inschrijft.  Na de renovatie zal de opdrachtnemer de gerenoveerde panden verplicht gedurende minimaal 36 jaar verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor van Gent (of zijn rechtsopvolger), dit aan een bepaald programma en bijhorende (te indexeren) huurprijs.  Om dit mogelijk te maken, worden de panden voor 39 jaar in erfpacht gegeven aan de inschrijver aan wie de opdracht zal toegewezen worden.

In de documenten, op deze pagina te downloaden na registratie, worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht. 

Er zijn plaatsbezoeken voorzien op dinsdag  23 februari 2021 en donderdag  11 maart 2021.  De huidige maatregelen ter bestrijding van de covid pandemie staan ons toe de plaatsbezoeken te laten doorgaan mits het dragen van een mondmasker en het respecteren van de nodige afstandsregels.  Het traject en het tijdschema van de plaatsbezoeken dienden door omstandigheden gewijzigd te worden.  Plaats van afspraak is het pand in de Vredestraat 50/52.  Daarna zal volgende route worden gevolgd:

Gelieve uw aanwezigheid aan deze bezoekdagen tijdig te willen bevestigen aan Sofie Van Poucke via sofie.vanpoucke@sogent.be.

De inschrijver dient te beschikken over de gepaste erkenning.  Indien de inschrijver niet zelf over de erkenning beschikt, kan deze beroep doen op de draagkracht van een andere entiteit.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is maandag 29 maart 2021 om 14u. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina. 

Contactpersoon: 
Sofie Van Poucke
sofie.vanpoucke@sogent.be
09 269 69 60