Bestek 2021/01 - Erfpachtbestek voor de renovatie van 6 panden verspreid in Gent - rectificatie (2)

Voor het project Krottenbestrijding gaat sogent voor 6 panden op zoek naar een erfpachter, die er renovatiewerken uitvoert en de gerenoveerde panden verhuurt (meer info over het project vind je ook hier).

De opdracht, bestek 2021/01, betreft een openbare procedure. Finaliteit van bestek 2021/01is de renovatie van 6 verkrotte panden verspreid in Gent. Bedoeling is om zo van die 6 op heden verkrotte panden 7 verhuurbare woonentiteiten te maken. Deze 6 panden zijn onderverdeeld in 3 percelen:

  • perceel 1: Vredestraat 50/ Vredestraat 52 + Fazantstraat 10
  • perceel 2: Jan Delvinlaan 120 + Fonteineplein 28
  • perceel 3: Huidevetterken 27 + Landbouwersstraat 49

Elk perceel omvat telkens 2 panden (en minstens 2 wooneenheden) en is telkens een combinatie van een eerder groot pand met een eerder klein pand. De inschrijver kan kiezen of hij voor 1, voor 2 (eender welke combinatie) of voor alle percelen inschrijft.  Na de renovatie zal de opdrachtnemer de gerenoveerde panden verplicht gedurende minimaal 36 jaar verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor van Gent (of zijn rechtsopvolger), dit aan een bepaald programma en bijhorende (te indexeren) huurprijs.  Om dit mogelijk te maken, worden de panden voor 39 jaar in erfpacht gegeven aan de inschrijver aan wie de opdracht zal toegewezen worden.

In de documenten, op deze pagina te downloaden na registratie, worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht. 

Er zijn plaatsbezoeken voorzien op dinsdag  23 februari 2021 en donderdag  11 maart 2021.  

RECTIFICATIE 1 dd. 22 februari 2021: de volgorde van te bezoeken panden en bijhorende tijdstippen werden aangepast.

RECTIFICATIE 2 dd. 19 maart 2021:

Indien de inschrijver het nodig acht om, buiten de twee voorziene bezoekmomenten, de panden nogmaals te bezoeken kan hiervoor met sogent contact opgenomen worden voor een afspraak.  LET WEL: plaatsbezoeken zijn tijdens de week van 5 april 2021 niet mogelijk.

De uiterste indieningsdatum van de offerte werd uitgesteld van maandag 29 maart 2021 om 14u naar maandag 19 april 2021 om 14u. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Daarnaast werden nog een aantal andere wijzigingen aan het bestek 2021/01 doorgevoerd, in hoofdzaak met betrekking tot:

  • bezettingsgraad van bepaalde panden (en bijhorende richthuurprijs per maand)
  • staat van de panden na 39 jaar
  • gestelde vereisten en voorwaarden

Het administratief bestek, het technische bestek, het ontwerp van de erfpachtakte en de engagementsverklaring van SVK Gent werden lichtjes aangepast (met wijzigingen in kleur) en op de website geplaatst.

Er werd TER ILLUSTRATIE ook een fotoreeks toegevoegd van een pand dat SVK Gent in het voorjaar van 2020 in huur nam. Deze foto’s moeten aantonen wat de afwerkingsgraad is voor panden te verhuren via het SVK Gent.  LET OP: bedoelde renovaties dienen uitgevoerd te worden conform de voorziene specificaties opgenomen in bestek 2021/01.

Gelieve met deze tweede rectificatie rekening te houden bij de opmaak van uw offerte.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina. 

Contactpersoon: 
Sofie Van Poucke
sofie.vanpoucke@sogent.be
09 269 69 60