• Sanering Schipperskaai

Startschot voor de sanering van de Schipperskaai in de Oude Dokken

27 02 2017

Sogent, de Stad Gent, projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development en OVAM gaven op maandag 27 februari 2017, in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege, het startschot voor de bodemsanering van de zone tussen Schipperskaai en Koopvaardijlaan. Dit betekent de start van de herontwikkeling van de site tot het nieuwe stadsdeel 'De Nieuwe Dokken'.

Het Handelsdok is één van de oudste dokken van Gent. Industriële activiteiten, zoals de productie en behandeling van treinbiels, hebben er in de 19de en 20ste eeuw geleid tot een bodemverontreiniging. Over een lengte van 300 meter zal ca. 52.500 ton verontreinigde bodem ontgraven worden.

Tegelijkertijd wordt van start gegaan met de herontwikkeling van de site tot de nieuwe stadsbuurt ‘De Nieuwe Dokken’. De kost voor de ambtshalve bodemsaneringswerken wordt geraamd op 4 miljoen euro. Deze kost wordt grotendeels gedragen door OVAM, en voor een kleiner deel door de Stad Gent. Rond de jaarwisseling 2019-2020 zullen de bouwwerken afgelopen zijn en zullen de eerste inwoners zich kunnen vestigen in ‘De Nieuwe Dokken’.

Rijke geschiedenis

Samen met het Houtdok en het Achterdok, vormde het Handelsdok ‘De Oude Dokken’. Een stadsdeel waar de restanten van industriële havenactiviteiten ook vandaag nog steeds zichtbaar zijn. Minder zichtbaar zijn de sporen die deze historische activiteiten in de bodem achter gelaten hebben. Creosoteerwerven voor het behandelen van hout voor de ontwikkeling van spoorwegen en stations hebben rondom het Handelsdok geleid tot een bodem- en grondwaterverontreiniging met ‘creosoot’ (een mengsel van minerale olie, PAK’s, BTEX, …).

Deze verontreiniging houdt een risico in en belemmerde de herontwikkeling van deze waardevolle stadssite. Door de bodemsanering wordt een historisch bodemrisico weggenomen. 

Slimme samenwerking

Stad Gent en sogent willen van de Gentse Oude Dokken een nieuw en levendig stadsdeel voor Gent maken.

In 2006 gingen sogent en OVAM een samenwerkingsverband aan om geplande ontwikkelingen en bodemonderzoeken op elkaar af te stemmen. Met de onderzoeksresultaten onder de arm, lanceerden ze een aanbesteding voor een geïntegreerde aanpak van de sanering en herontwikkeling van de site. Dergelijke geïntegreerde projecten leveren immers belangrijke tijds- en efficiëntiewinsten op en hebben een lagere ecologische voetafdruk.

De geselecteerde projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development (een consortium van Re-Vive, Vanhaerents Development en Van Roey Vastgoed) zal de werken uitvoeren. De sanering wordt in verschillende fases uitgevoerd, telkens voorafgaand en gekoppeld aan een nieuwe bouwfase. De werken starten begin maart 2017 en rond de jaarwisseling 2019-2020 moeten de bouwwerken van de eerste fase afgelopen zijn.

Deskundige sanering voor duurzame stadsbuurt

Begin maart 2017 gaan de bodemsaneringswerken van start. Over een afstand van 300 meter en tot op een diepte van 5 meter wordt in de zone tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan ca. 52.500 ton verontreinigde bodem ontgraven en afgevoerd naar grondreinigingscentra.

Verontreinigd grondwater wordt na zuivering geloosd in het aanpalende dok. Niet-verontreinigde partijen grond worden in afwachting van hergebruik ter plaatse gestockeerd. De sanering zal in fases gebeuren, afgestemd op het bouwproject. Een grondkerende constructie (of wand) en een bemaling (oppompen van grondwater) moeten een maximale ontgraving van verontreinigde grond en de aanleg van ondergrondse infrastructuur mogelijk maken.

De OVAM en de saneringsaannemer treffen tijdens de werken alle mogelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Alle nodige maatregelen worden ook genomen om hinder voor omwonenden en nieuwe gebruikers van de site tot een minimum te beperken. Lawaai-, verkeers- en geurhinder zijn overdag echter nooit volledig uit te sluiten.

Een kleine greep uit de minder-hinder maatregelen:

  • het plaatsen van geluidsarme pompen
  • het periodiek uitvoeren van stof- en luchtmetingen
  • een vlaggensysteem (groen, oranje, rood) voor communicatie naar de buurtbewoners toe over het al dan niet plaatsvinden van saneringswerken en de actuele luchtkwaliteit
  • een installatie om de teergeur te neutraliseren
  • permanent toezicht door de bodemsaneringsdeskundige
  • controle op het naleven van de veiligheidsvoorschriften door de veiligheidscoördinator

OVAM heeft buurtbewoners via brief op de hoogte gebracht van de minder-hinder maatregelen. Op maandagavond 27 februari stond er ook een infovergadering voor buurtbewoners op de agenda.

Rond de jaarwisseling 2019-2020 verrijst dan de nieuwe stadsbuurt ‘De Nieuwe Dokken’: een duurzame stadswijk, met onder andere het stadsgebouw waarin een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal ondergebracht worden.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus