• Visualisatie van Ecowijk Ganoise op basis van het inrichtingplan, ontwerp (c) BUUR

Vergunning met voorwaarden voor Ecowijk Gantoise

13 07 2017

Op 13 juli 2017 heeft het Gentse college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning verleend aan Ecowijk Gantoise, de nieuwe kindvriendelijke woonwijk in Gentbrugge. Bij de vergunning horen wel enkele voorwaarden in verband met aantal woningen, de bouwhoogtes en de mobiliteit.

Ecowijk Gantoise

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met een 300-tal woningen en een wijkpark. Sogent - het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf - en een private partner ontwikkelen er de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op het vlak van energie, woontypologie en mobiliteit.

Verkavelingsaanvraag

Op 8 februari 2017 dienden de ontwikkelaars samen de aanvraag tot verkavelingsvergunning in, alsook een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het toekomstig openbaar domein.

Openbaar Onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden 63 schriftelijke bezwaren ingediend. In totaal ging het om 560 individuele brieven. De bezwaarschriften hadden vooral betrekking op:

  • de densiteit (het aantal woningen)
  • de toegelaten bouwhoogte
  • de mobiliteitsaspecten, zoals de parkeernorm

Advies van de stedenbouwkundig ambtenaar

De stedenbouwkundig ambtenaar heeft de bezwaarschriften grotendeels weerlegd.

Densiteit

De woondichtheid bedraagt ongeveer 60 woningen per hectare en is volgens de stedenbouwkundig ambtenaar te verantwoorden vanuit de insteek van duurzaam grondgebruik, de nood aan kritische massa om de ambities op het vlak van duurzaamheid te realiseren en om een kwalitatief park voor de buurt in te richten. Er is ook geopteerd voor meer collectieve woonvormen, zoals meergezinswoningen met een gemeenschappelijke tuin en nieuwe woontypologieën die ook een densere bebouwing toelaten, zonder in te boeten op de aangeboden woonkwaliteit. Wel legt de stedenbouwkundig ambtenaar het maximum aantal woningen vast op 300 en moet minstens de helft van die woningen bestaan uit woningen gericht op gezinnen met kinderen.

Bouwhoogte

De bouwhoogtes zijn volgens de stedenbouwkundig ambtenaar te verantwoorden en sluiten aan de straten aan op het omgevend woonweefsel. Enkel aan de belangrijkste toegangen vanuit de omgevende wijk en aan het park kan hoger gebouwd worden. De schaal van de publieke ruimte laat hier toe hoger te bouwen. Op een lot, aan de Arthur Van Laethemstraat, adviseert de stedenbouwkundig ambtenaar de bouwhoogte aan te passen van respectievelijk vijf en vier naar vier en drie bouwlagen. Dat maakt dat de gebouwen zich beter zullen integreren in de omgeving.

Mobiliteit

De duurzaamheidsambities worden doorgetrokken in de principes voor het parkeren en de mobiliteit op de site. Met een tramverbinding op wandelafstand is het centrum van de stad nooit veraf. Het centrale park wordt volledig autovrij. De parkeernorm van 0,6 voor bewoners kan volgens het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar momenteel aanvaard worden. Wel zullen de ontwikkelaars in hun stedenbouwkundige aanvragen voor de woningen moeten aantonen hoe zij de zogenaamde flankerende maatregelen zullen uitwerken.

Het gaat bijvoorbeeld over autodelen, een mogelijkheid voor transport van goederen, een aanbod voor gratis parkeren voor bezoekers, enzovoort. Als de flankerende maatregelen niet voldoende gegarandeerd worden op basis van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, kan de parkeernorm bijgesteld worden.

Daarnaast zal ook de parkeerdruk in de omgeving gemonitord worden. Daardoor zal een evaluatie van de parkeerdruk mogelijk zijn en kan ook de noodzaak tot het invoeren van een parkeerregime onderzocht worden.

Verkavelingsvergunning verleend, beroep nog mogelijk

Op 28 juni 2017 besliste de gemeenteraad over de aanleg van het openbaar domein (in dit geval een autovrij park) en de grens tussen het nieuwe openbaar domein en het private domein. De beslissing was een noodzakelijke basis voor de latere beslissing over de totaliteit van de verkavelingsvergunning.

Op 13 juli 2017 vervolgens besliste het college van burgemeester en schepenen om de verkavelingsvergunning te verlenen met de voorwaarden zoals voorgesteld door de stedenbouwkundig ambtenaar. Het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het toekomstig openbaar domein was nog niet mogelijk. Daarover stelde het college nog enkele bijkomende technische vragen.

En verder

Voor de aanleg van het park moeten de ontwikkelaars eerst dus nog hun stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bijstellen. Van zodra die is goedgekeurd, kan het stadsontwikkelingsbedrijf met de aanleg van het wijkpark beginnen.

De stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen kunnen pas verleend worden na de stedenbouwkundige vergunning voor het toekomstig openbaar domein. De partners zullen elk afzonderlijk instaan voor de realisatie van de woningen op hun deel.

Sogent is momenteel op zoek naar een private partner die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De verkoop van de woningen op het deel sogent is nog niet gestart. Op dat deel zal, naast een aandeel marktconforme woningen, ook een aanzienlijk aantal budgetwoningen gerealiseerd worden.

Op het deel van de private partner kunnen de bouwwerken starten eens tennis- en hockeyclub Gantoise is verhuisd naar de Noorderlaan.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus