Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe een aanvraag dient te worden afgehandeld, wordt beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.  Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten dient schriftelijk te worden gesteld. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier, het formulier dat aan het onthaal te verkrijgen is of per brief, per fax, per e-mail of een ander schriftelijk document. U vindt het webformulier en onze contactgegevens in de rubriek contactinfo.
Onze kwaliteitsverantwoordelijke zal aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten mee opvolgen en ervoor instaan dat u een antwoord ontvangt.

Indien een aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, heeft de aanvrager het recht hiertegen een beroep in te stellen bij de daartoe opgerichte Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur met volgend adres: