• Luchtfoto van de projectsite, met het Ottenstadion en de hockey- en tennisvelden nog aanwezig.
  • Voetbal op de site
  • Het Ottenstadion voor de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Projectpartners

Ecowijk Gantoise

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent ontwikkelt er samen met een private ontwikkelaar de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op vlak van energie en woontypologie.

Sport maakt plaats voor wonen

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA Gent haar sportieve stek. In 2000 ging de voetbalclub, samen met de Stad Gent, op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Het Ottenstadion was namelijk verouderd en te klein geworden. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA Gent het nieuwe voetbalseizoen starten in een gloednieuw stadion; de Ghelamco Arena. Na de verhuis van de voetbalclub uit het Ottenstadion, kon sogent in opdracht van de Stad, overgaan tot de sloop van de oude voetbaltempel.

Ook de hockey- en tennisclub La Gantoise, gevestigd naast het Jules Ottenstadion in de Tennisstraat, kondigde haar verhuis aan. La Gantoise sloot een akkoord met een projectontwikkelaar (DMS - De Middenstip) voor de verkoop van haar gronden. La Gantoise verhuist naar een nieuwe site aan de Noorderlaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er in Gentbrugge een gebied van ongeveer 5 hectare vrij. Sogent en de private ontwikkelaar ontwikkelen elk hun deel van deze site tot een nieuwe woonwijk die de naam 'Ecowijk Gantoise' kreeg.

Ambitieuze plannen

Zowel sogent als de private projectontwikkelaar zullen elk op hun gronden woningen laten bouwen. Om zeker te zijn dat er een integrale en kwalitatieve visie voor de wijk ontwikkeld wordt, werkten de partners samen aan een inrichtingsplan dat als basis dient voor de verkavelingsvergunning. Voor de opmaak van dat plan stelden ze het studiebureau BUUR aan.

Het plan getuigt van de doelstelling om van de wijk een echte ‘ecowijk’ te maken. De ambities op het gebied van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn dan ook groot.

Ecowijk Gantoise zal plaats bieden aan een driehonderdtal woningen. Naast de klassieke grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het straatniveau), zullen er ook appartementen met een tot vier slaapkamers aangeboden worden. Alle woningen worden voorzien van een eigen terras, een eigen private tuin of een gemeenschappelijke groenzone. Op het deel van sogent zal een belangrijk aandeel budgetwoningen gerealiseerd worden.

De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt. Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak, zonder dat die de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang brengt.

Centraal in de wijk komt een wijkpark van ruim een hectare dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruimte buurt zullen hiervan kunnen genieten. Het wijkpark speelt ook een belangrijke rol in het ecologisch, klimaatbestendig verhaal van de wijk. 

De meer dan 150 jaar sportgeschiedenis van de site krijgt een plaats in het ontwerp van het wijkpark. Er komen verschillende speelse referenties naar dat rijke verleden. Zo krijgt de middenstip van het voormalige voetbalveld een centrale plek in het park en wordt de centrale as die zich een weg doorheen de wijk baant, uitgewerkt als atletiekpiste met sport-, spel- en rustplekken. Het wijkpark wordt voor kinderen een uitgelezen plek om zich op een sportieve manier uit te leven.

Vergunningstraject

Verkavelingsvergunning

Op 8 februari 2017 dienden de ontwikkelaars samen de aanvraag tot verkavelingsvergunning in, alsook een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het toekomstig openbaar domein. Het Gentse college van burgemeester en schepenen verleende de verkavelingsvergunning op 13 juli 2017. Vijf bewoners dienden hiertegen beroep in. Op 14 december 2017 volgde de deputatie de beslissing van de Stad Gent, weliswaar met onder andere een bijstelling van de parkeernorm (de ontwikkelaars dienen extra parkeerplaatsen op de site te voorzien).

Ook tegen de beslissing van de deputatie werd beroep aangetekend. Eén buurtbewoners betwistte de beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam op 23 juli 2019 een beslissing en vernietigde daarbij de beslissing van de deputatie van 14 december 2017 waarbij de verkavelingsvergunning werd verleend voor de verkaveling van het terrein. De Raad beval de deputatie een nieuwe beslissing te nemen. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in essentie dat het uitsluiten van de stedenbouwkundige vergunning voor het openbaar domein bij verlening van de verkavelingsvergunning problematisch is. Om daaraan tegemoet te komen liet sogent de ingediende aanleg van het openbaar domein beperkt aanpassen en technisch verder uitwerken zodat de gehele aanvraag (openbaar domein inbegrepen) op die manier wel voor afgifte van stedenbouwkundige vergunning in aanmerking komt. De beperkte planaanpassingen veranderen niets aan het aantal woningen, het aantal bouwlagen of het aantal parkeerplaatsen.

Sogent wacht nu de nieuwe beslissing van de deputatie af. 

Stedenbouwkundige vergunning voor het park

Voor de aanleg van het park moeten de ontwikkelaars nog hun stedenbouwkundige vergunningsaanvraag krijgen. 

Vergunning voor de woningen

De stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen kunnen pas verleend worden na de stedenbouwkundige vergunning voor het toekomstig openbaar domein. De partners zullen elk afzonderlijk instaan voor de realisatie van de woningen op hun deel.

En verder

Sogent is op zoek naar een private partner die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De verkoop van de woningen op het deel sogent is nog niet gestart. Op dat deel zal, naast een aandeel marktconforme woningen, ook een aanzienlijk aandeel budgetwoningen gerealiseerd worden.

Ondertussen lanceerde het stadsontwikkelingsbedrijf ook een oproep voor toekomstige bewoners met een beperking. Sogent wil woningen voorbehouden voor ‘inclusief wonen’, een woonformule voor mensen met een beperking die, mits de hulp van familieleden of professionelen, zelfstandig kunnen wonen. Deze woningen zullen aangepast worden aan de behoeften van de bewoners. De oproep was succesvol. Twintig kandidaten schreven zich in.

Op het tennis- en hockeygedeelte is het vooreerst wachten op de verdere verhuis van de tennis- en hockeyclub Gantoise naar de Noorderlaan. Die verhuis zal gefaseerd gebeuren. 

Architect
Ruimtelijke visie door buur - bureau voor urbanisme
Samenwerking
Stad Gent - DMS De Middenstip
Adres
Bruiloftstraat
9050 Gentbrugge
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Verkavelingsaanvraag Ecowijk Gantoise beperkt aangepastLees meer
Beslissing over verkavelingsvergunning Ecowijk GantoiseLees meer
Inclusief wonen voor bewoners met beperking in Ecowijk GantoiseLees meer