• Luchtfoto van het bedrijventerrein Oostakker I Noord

Oostakker Noord

Sogent maakt werk van de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’. Op het terrein voert Volvo Trucks haar activiteiten uit. De uitbreiding is in de eerste plaats bestemd voor toeleveranciers van Volvo Trucks. Bij de uitbreiding horen ook belangrijke infrastructuurwerken.

Noodzakelijke uitbreiding

Het bestaande bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ is gelegen ten noordoosten van het grootstedelijk gebied Gent, meer bepaald langs de R4 (Dwight Eisenhowerlaan) en ten noorden van de N70 te Oostakker.

Als één van de grootste steden in Vlaanderen heeft Gent nood aan bereikbare, regionale bedrijventerreinen. De uitbreiding van het bedrijventerrein Oostakker 1 Noord werd dan ook vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’.

Het gebied van 78 ha krijgt er 34,5 hectare bij in oostelijke richting. Sogent zorgt voor de verwerving en de uitgifte van deze gronden. Ze zijn in de eerste plaats bestemd voor de uitbreiding van Volvo Trucks en de huisvesting van zijn toeleveranciers. Afhankelijk van de noden kunnen ook andere types regionale bedrijven zich op de site vestigen. Omwille van de ligging en de rechtstreekse verbinding met de R4 is deze site voornamelijk geschikt voor bedrijven die veel verkeer genereren, zoals transportbedrijven.

Niet enkel voor bedrijven

Het geheel wordt een regionaal bedrijventerrein dat op een duurzame en kwalitatieve manier wordt aangelegd. Het terrein moet efficiënt ingericht worden voor de bedrijven die er zich (zullen) vestigen, maar zal ook rekening houden het met gebruik ervan door werknemers, bezoekers, omwonenden en recreanten.

Naast deze 34,5 hectare bedrijfsoppervlakte, richt sogent 8,7 hectare in als publieke ruimte. Het gaat daarbij om wegenis, vrijliggende fiets- en wandelpaden, grachten, openbaar groen en groenzones voor waterbuffering. Het bedrijventerrein moet bovendien CO2-neutraal worden.

Veilig en vlot bereikbaar

Het bedrijventerrein is gelegen nabij het knooppunt van de N70 en de R4. Via deze wegen is de site zowel met het internationale wegennet, het havengebied als met het stadscentrum van Gent goed verbonden.

Ook na de uitbreiding moet de site veilig en vlot bereikbaar zijn. Daarom krijgt het bedrijventerrein een afzonderlijke ontsluitingsweg die zal aansluiten op het knooppunt Schansakker en zo op de R4. Op die manier wordt het verkeer van en naar het bedrijventerrein afgesplitst van het lokale verkeer en zullen beide verkeersstromen elkaar niet kruisen en hinderen.

Daarnaast worden ook de bestaande fiets- en voetgangersverbindingen over het bedrijventerrein doorgetrokken.

Partners

Sogent staat in voor het verwerven en bouwrijp maken van de gronden, het afsluiten van overeenkomsten met de betrokken bedrijven, het uitvoeren van de nodige studies (inrichtingsstudie, waterstudie, MOBER, omgevingsvergunning, …) en het bewaken van de financiële haalbaarheid. Het is mede dankzij de ondersteuning van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen dat sogent de uitbreiding van dit bedrijventerrein kan waarmaken.

Een project van dergelijke omvang, vraagt om geregeld overleg met alle betrokken actoren, zoals Volvo Trucks, Stad Gent, gemeente Lochristi, Agentschap Natuur & Bos, de Vlaamse Waterweg nv, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, …

Werkzaamheden

Vanaf 9 november 2020 zal een eerste deel van de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein (tussen het knooppunt Schoonakker en de Drieselstraat) aangelegd worden. Daarbij horen ook de volgende werkzaamheden: archeologisch onderzoek, aanleg van wegenis, inclusief vrijliggend fietspad, een fietshelling naar de brug over de R4, groenstructuren en grachten.

Deze werken zullen gefaseerd aangepakt worden om de hinder voor de fietsers tot een minimum te beperken. Verhelst Aannemingen nv werd aangesteld om de werken uit te voeren, telkens tussen 6u 's morgens en 17u 's avonds. Sogent, het studiebureau en de aannemer zien erop toe dat de werken zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de buurt. Eventuele omleidingen worden tijdig gecommuniceerd. De communicatie rond deze en alle andere werken in en rond Oostakker gebeurt ook via het platform oostakker.boost.gent

In mei gingen de werken van start voor de aanleg van een nieuw afgescheiden fiets- en wandelpad tussen de Drieselstraat en de R4. Momenteel is de Smalleheerwegbrug afgesloten voor alle weggebruikers en er loopt een omleiding zoals hieronder aangegeven langs de knoop N70/R4. Vanaf 2 september 2021 kan het nieuwe fietspad in gebruik genomen worden. 


Het nieuwe, vrijliggende tweerichtingsfietspad begint aan Drieselstraat en loopt dan parallel aan de R4 tot aan de brug. Met een breedte van 3,5 meter is er voldoende ruimte voor een gecombineerd gebruik van fietsers en wandelaars. Voor een optimaal comfort, werd de helling naar de brug gespreid over een lengte van 200 meter waardoor de hellingsgraad aanzienlijk zachter is. Een vlak tussenplateau zorgt bovendien dat fietsers even op adem kunnen komen. De aanplanting op het talud en het inzaaien van de bermen is dit najaar voorzien.

In een volgende fase wordt ook de bestaande brug over de R4 aangepakt en veiliger gemaakt voor fietsverkeer. De brug wordt deels onthard door het wegnemen van het overtollige asfalt. Zo krijgt de helft van de brug een nieuwe groene invulling en wordt er een groene verbinding gemaakt tussen de taluds aan beide kanten van de brug over de R4.

De laatste update over de werken kan je ook terugvinden op de website www.gentopweg.be, deze pagina bundelt alle grote wegenwerken in het noorden van Gent en geeft info voor zowel voetgangers, fietsers, auto- en vrachtverkeer als openbaar vervoer.

Samenwerking
VLAIO
Subsidies: 
Combinatielogo_VLAIO.jpg
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Website bundelt alle informatie over wegenwerken in Oostakker en omgevingLees meer