• Luchtfoto van het bedrijventerrein Oostakker I Noord

Oostakker Noord

Sogent maakt werk van de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’. Op het terrein voert Volvo Trucks haar activiteiten uit. De uitbreiding is in de eerste plaats bestemd voor toeleveranciers van Volvo Trucks. Bij de uitbreiding horen ook belangrijke infrastructuurwerken.

Noodzakelijke uitbreiding

Het bestaande bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ is gelegen ten noordoosten van het grootstedelijk gebied Gent, meer bepaald langs de R4 (Dwight Eisenhowerlaan) en ten noorden van de N70 te Oostakker.

Als één van de grootste steden in Vlaanderen heeft Gent nood aan bereikbare, regionale bedrijventerreinen. De uitbreiding van het bedrijventerrein Oostakker 1 Noord werd dan ook vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’.

Het gebied van 78 ha krijgt er 34,5 hectare bij in oostelijke richting. Sogent zorgt voor de verwerving en de uitgifte van deze gronden. Ze zijn in de eerste plaats bestemd voor de uitbreiding van Volvo Trucks en de huisvesting van zijn toeleveranciers. Afhankelijk van de noden kunnen ook andere types regionale bedrijven zich op de site vestigen. Omwille van de ligging en de rechtstreekse verbinding met de R4 is deze site voornamelijk geschikt voor bedrijven die veel verkeer genereren, zoals transportbedrijven.

Niet enkel voor bedrijven

Het geheel wordt een regionaal bedrijventerrein dat op een duurzame en kwalitatieve manier wordt aangelegd. Het terrein moet efficiënt ingericht worden voor de bedrijven die er zich (zullen) vestigen, maar zal ook rekening houden het met gebruik ervan door werknemers, bezoekers, omwonenden en recreanten.

Naast deze 34,5 hectare bedrijfsoppervlakte, zal sogent 8,7 hectare inrichten als publieke ruimte. Het gaat daarbij om wegenis, vrijliggende fiets- en wandelpaden, grachten, openbaar groen en groenzones voor waterbuffering. Het bedrijventerrein moet bovendien CO2-neutraal worden.

Veilig en vlot bereikbaar

Het bedrijventerrein is gelegen nabij het knooppunt van de N70 en de R4. Via deze wegen is de site zowel met het internationale wegennet, het havengebied als met het stadscentrum van Gent goed verbonden.

Ook na de uitbreiding moet de site veilig en vlot bereikbaar zijn. Daarom krijgt het bedrijventerrein een afzonderlijke ontsluitingsweg die zal aansluiten op het knooppunt Schansakker en zo op de R4. Op die manier wordt het verkeer van en naar het bedrijventerrein afgesplitst van het lokale verkeer en zullen beide verkeersstromen elkaar niet kruisen en hinderen.

Daarnaast worden ook de bestaande fiets- en voetgangersverbindingen over het bedrijventerrein doorgetrokken. Er komt een vrijliggend fiets- en wandelpad in beide richtingen.

Partners

Sogent staat in voor het verwerven en bouwrijp maken van de gronden, het afsluiten van overeenkomsten met de betrokken bedrijven, het uitvoeren van de nodige studies (inrichtingsstudie, waterstudie, MOBER, omgevingsvergunning, …) en het bewaken van de financiële haalbaarheid. Het is mede dankzij de ondersteuning van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen dat sogent de uitbreiding van dit bedrijventerrein kan waarmaken.

Een project van dergelijke omvang, vraagt om geregeld overleg met alle betrokken actoren, zoals Volvo Trucks, Stad Gent, gemeente Lochristi, Agentschap Natuur & Bos, de Vlaamse Waterweg nv, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, …

Werkzaamheden

Vanaf 9 november 2020 zal een eerste deel van de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein (tussen het knooppunt Schoonakker en de Drieselstraat) aangelegd worden. Daarbij horen ook de volgende werkzaamheden: archeologisch onderzoek, aanleg van wegenis, inclusief vrijliggend fietspad, een fietshelling naar de brug over de R4, groenstructuren en grachten.

Deze werken zullen gefaseerd aangepakt worden om de hinder voor de fietsers tot een minimum te beperken. Verhelst Aannemingen nv werd aangesteld om de werken uit te voeren, telkens tussen 6u 's morgens en 17u 's avonds. Sogent, het studiebureau en de aannemer zien erop toe dat de werken zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de buurt. Eventuele omleidingen worden tijdig gecommuniceerd. De communicatie rond deze en alle andere werken in en rond Oostakker gebeurt ook via het platform oostakker.boost.gent

Vanaf 23 november 2020 zullen de fietsers een kleine omleiding moeten volgen om de brug over de R4 op te rijden. Het signalistieplan van deze omleiding kan u hier terugvinden.  De aansluiting van de nieuwe fietshelling op de brug over de R4 zal ten vroegste uitgevoerd worden vanaf mei 2021. Dan wordt de fietsroute over de R4 tijdelijk onderbroken. Deze werken aan de brug zullen ongeveer 2 maanden duren. Nadien zullen de fietsers gebruik kunnen maken van het nieuw aangelegde fiets- en wandelpad tussen Drieselstraat en R4. De volledige afwerking van deze werf tussen Schansakker en Drieselstraat is voorzien in het najaar van 2021.

Vanaf 1 maart 2021 starten de werken ter hoogte van de Drieseltraat. Het betreft het plaatsen van rioleringsputten onder het linkerrijvak komende van de Antwerpsesteenweg. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zal deze rijstrook, het fietspad en de parkeerstrook ingenomen worden tussen 1 en 5 maart 2021. Om technische redenen heeft de aannemer de aansluiting op de riolering in de Drieselstraat niet kunnen uitvoeren. De signalisatievergunning werd met 14 dagen verlengd tot en met 19 maart, maar de rijbaan wordt vrijgemaakt als er niet gewerkt wordt

Gedurende deze periode:

  • Is er een parkeerverbod
  • Behouden voetgangers doorgang
  • Dienen fietsers ter hoogte van het rond punt het fietspad in tegengestelde richting te nemen. Voorbij de inname worden zij verplicht om over te steken naar de juiste rijrichting. Automobilisten worden geattendeerd  met signalisatie betreffende fietsers op de rijbaan/oversteekplaats voor fietsers.
  • Wordt gemotoriseerd verkeer via beurtelingse doorgang langs de werfzone geleid en geldt een snelheidsbeperking van 30km/h

 

Samenwerking
VLAIO
Subsidies: 
Combinatielogo_VLAIO.jpg
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Website bundelt alle informatie over wegenwerken in Oostakker en omgevingLees meer