Bedrijventerrein Oostakker N.

Uitbreiding en verbetering bereikbaarheid

Sogent maakt werk van de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ om er een bereikbaar en regionaal bedrijventerrein te creëren. Het bedrijventerrein en de uitbreiding zijn grotendeels bestemd voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Hierbij horen belangrijke infrastructuurwerken.

Economie
Adres

Noordoosten Gent, langs de R4 en ten noorden van de N70 in Oostakker

Status

In voorbereiding

VLAIO
Combinatielogo VLAIO

Sogent maakt werk van de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ om er een bereikbaar en regionaal bedrijventerrein te creëren. Het bedrijventerrein en de uitbreiding zijn grotendeels bestemd voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Hierbij horen belangrijke infrastructuurwerken.

Noodzakelijke uitbreiding

Het bestaande bedrijventerrein ‘Oostakker I Noord’ is gelegen ten noordoosten van het grootstedelijk gebied Gent, meer bepaald langs de R4 (Dwight Eisenhowerlaan) en ten noorden van de N70 te Oostakker.

Als één van de grootste steden in Vlaanderen heeft Gent nood aan bereikbare, regionale bedrijventerreinen. De uitbreiding van het bedrijventerrein Oostakker 1 Noord werd dan ook vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’.

Het gebied van 78 ha krijgt er 34,5 hectare bij in oostelijke richting. Sogent zorgt voor de verwerving en de uitgifte van deze gronden. Ze zijn in de eerste plaats bestemd voor de uitbreiding van Volvo Trucks en haar toeleveranciers. Afhankelijk van de noden en beschikbare bedrijfskavels kunnen ook andere regionale bedrijven zich op de site vestigen. Omwille van de ligging en de rechtstreekse verbinding met de R4 is deze site voornamelijk geschikt voor bedrijven die veel verkeer genereren, zoals transportbedrijven.

Niet enkel voor bedrijven

Het geheel wordt een regionaal bedrijventerrein dat op een duurzame en kwalitatieve manier wordt aangelegd. Het terrein moet efficiënt ingericht worden voor de bedrijven die er zich (zullen) vestigen, en bij de inrichting zal ook rekening gehouden worden met het gebruik door werknemers, bezoekers, omwonenden en recreanten.

Naast deze 34,5 hectare bedrijfsoppervlakte, richt sogent 8,7 hectare in als publieke ruimte. Het gaat daarbij om wegenis, vrijliggende fiets- en wandelpaden, openbare groenzones, grachten en zones voor waterbuffering. Het bedrijventerrein zal bovendien CO2-neutraal zijn.

Uitvoeringsfase 1 - afgerond

Het bedrijventerrein is gelegen nabij het knooppunt van de N70 en de R4. De site is via deze wegen goed verbonden zowel met het internationale wegennet, het havengebied als met het stadscentrum van Gent. In november 2020 gingen de werken start om er een veilig en vlot bereikbaar bedrijventerrein te creëren. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd:

  • Groene en fietsveilige brug: de brug over de R4 is vanaf nu enkel toegankelijk voor fietsers en niet langer voor autoverkeer. Deze aangename fiets- en wandeloversteek zorgt voortaan voor een veilige verbinding richting Oostakker en bijvoorbeeld ook de grote scholencampus EDUGO. Bovendien rijd je daar nu als fietser over een breder fietspad en geniet je van een groenere omgeving.
  • Aanrijhelling voor fietsers: een aanrijhelling zorgt ervoor dat fietsers zich gemakkelijk over de R4 kunnen verplaatsen.
  • Nieuwe ontsluitingsweg: tussen de Drieselstraat, Volvo Trucks en Schansakker (Yvonne Fontainestraat) werd een nieuwe afzonderlijke ontsluitingsweg aangelegd. Daardoor is er meer ruimte vrijgekomen voor de verdere uitbreiding van Volvo Trucks, voor andere nieuwe bedrijventerreinen en voor een veilige fietsverbinding tussen beide zijden van de R4. Het verkeer sluit rechtstreeks aan op het knooppunt Schansakker en de verbindingen van en naar de Drieselstraat en Smalle Heerweg worden geknipt. Zo zullen de verkeersstromen van en naar het bedrijventerrein niet meer via de lokale wegen lopen, wat de verkeersleefbaarheid voor de omliggende wijken aanzienlijk zal verbeteren.

Groenpool Wonderwoud & Groenklimaatassen

In een samenwerking tussen Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Lochristi en de stad Gent wordt vlakbij het bedrijventerrein Oostakker Noord vanaf 2023 het Wonderwoud gerealiseerd. Ook voor de realisatie van het project R4 Oostakker streven we een maximale landschappelijke en ecologische inpassing van de nieuwe wegen en nieuwe bedrijfsgebouwen na. Door maximaal te voorzien in groen- en waterbuffers, aanplant van nieuwe bomenrijen of groenstroken wordt ook het bedrijventerrein ingepast in de stelijke visie en ambitie rond de realisatie van groenklimaatassen om te zorgen voor een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding voor fietsers tussen het buitengebied en het centrum van de stad.

Partners

Sogent staat in voor het verwerven en bouwrijp maken van de gronden, het uitvoeren van de nodige studies (inrichtingsstudie, waterstudie, MOBER, omgevingsvergunning, …), de uitgifte van de bedrijfskavels en het bewaken van de financiële haalbaarheid. Het is mede dankzij de ondersteuning van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen dat sogent de uitbreiding van dit bedrijventerrein kan waarmaken.

Een project van dergelijke omvang vraagt om geregeld overleg met alle betrokken actoren, zoals Volvo Trucks, Stad Gent, gemeente Lochristi, Agentschap Natuur & Bos, de Vlaamse Waterweg nv en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Bekendmaking voorgenomen onteigening voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein R4 Oostakker Noord